Nattverden

Startside Opp Jesus - Ordet Ny himmel og ny jord Nattverden Dåp Dåpssyn Rett dåp? Dåpen - splitting Lev verdig det hellige kall Magi - trolldom Jesus - morgonstjerna Jesus er Lyset Hebrearbrevet 12:1-4 Morgenkamp Skjønnhet Guds vev Guds vilje Kristen vandring Stå nær Herren Formaning til ydmykhet og tillit Salme 40 Bibelsitater

(NB!! Alle bibelsitater er hentet fra Bibelen Guds Ord. Men Oppslag kan være en annen oversettelse.)

Først av alt Guds Ord – Bibelen – har rett der vår menneskelige «fornuft» kommer i konflikt med/ikke forstår Guds ord.

Dette blir en selvfølge om en innser at GUD ER GUD og vi er mennesker!

Uansett hvem som måtte mene eller forkynne noe annet enn det BIBELEN forkynner, tar feil og BIBELEN har rett fordi den er Guds Ord!

Dette gjelder selvsagt også det jeg selv skriver, men ikke skriftstedene fra Bibelen (selv om jeg skulle ha missforstått dem).

Jeg er ingen lærd mann, men en som på gresk blir kallet en «idiōtēs», og som betyr en ulært eller en som ikke er fagmann.

Men jeg er så «dum» at jeg tror at det som står hos profeten Jesaja kapittel 35 vers 8:

«8 En hovedvei skal det være der, og en vei*, den skal kalles Den Hellige Vei. Ingen uren skal gå på den, men den skal være for Hans folk. Ingen som går på veien, selv ikke dåren, skal fare vill!».

betyr at Gud skal vite å lede oss alle som tar imot hans Ord (se Evangeliet etter Johannes kapittel 1 vers 12 og 13) i tro og tillit.

 

Hva betyr "Nattverd"?

Ordet nattverd blir brukt en gang i Bibelen i Paulus første brev til Korinterne kapittel 11 vers 20: "Når dere da kommer sammen på ett sted, er det ikke Herrens nattverd dere eter".

På engelsk er det brukt uttrykket "Lord's Supper" og det greske ordet betyr "kveldsmåltid" eller hovedmåltidet som ble spist om kvelden.

"Nattverd" er når kristne er sammen og spiser brød = Jesu legem og drikker vin (eller annen drikke) = Jesu blod.

Slik det står i Paulus første brev til Korinterne 11:23-34.

Jeg vil gjøre oppmerksom på at i Johannes’ åpenbaring kapittel 3 vers 20 står det:
«20 Se, Jeg står for døren og banker. Om noen hører Min røst og åpner døren, da vil Jeg gå inn til ham og holde måltid med ham, og han med Meg
I
Det Norske Bibelselskap sin oversettelse av 1930 står det i samme vers(Johannes’ åpenbaring kapittel 3 vers 20):
«20 Se, jeg står for døren og banker; om nogen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med mig.»
Og det greske ordet for "måltid" eller "nattverd" som er brukt i dette verset er det samme greske ordet som er brukt i
Paulus første brev til Korinterne kapittel 11 vers 20 som er nevnt ovenfor.

 

Hvorfor feirer vi "Nattverd"?

For å svare på dette spørsmålet må vi ta «en reise» gjennom mennesket sin historie.

Den starter i 1 Mosebok kapittel 1:  versene 26-31a: «26 Så sa Gud: "La Oss gjøre mennesker i Vårt bilde, etter Vår lignelse. De skal ha råderett over fiskene i havet, over fuglene i luften og over feet, over hele jorden, og over hvert kryp som rører seg på jorden." 27 Så skapte Gud mennesket i Sitt bilde. I Guds bilde skapte Han ham. Til mann og kvinne skapte Han dem. 28 Så velsignet Gud dem, og Gud sa til dem: "Vær fruktbare, fyll opp jorden og legg den under dere! Dere skal ha råderett over fiskene i havet, over fuglene i luften og over hver levende skapning som rører seg på jorden." 29 Gud sa: "Se, Jeg har gitt dere hver plante som setter frø og som finnes på jordens overflate, og hvert tre som gir frukt med frø i. De skal være til mat for dere. 30 Og til hvert dyr på jorden, til hver fugl i luften og til hvert kryp som har liv på jorden, har Jeg gitt hver grønn plante til mat." Og det ble slik. 31 Da så Gud det Han hadde gjort, og se, det var overmåte godt.»

Fra skapelsen av hadde menneskene samfunn med Gud og alt var «overmåte godt».
Det var kun en ting Gud forbød menneskene som en ser i 1 Mosebok kapittel 2 vers 16: «16 Herren Gud bød Adam og sa: "Av hvert tre i hagen kan du fritt ete, 17 men av treet til kunnskap om godt og ondt skal du ikke ete. For på den dag du eter av det, skal du sannelig dø.. (Hvorfor Gud gav menneskene dette forbudet , det vet vi ikke.)

Men det varte ikke så lenge før mennesket forbrøt seg mot Guds bud som en ser i 1 Mosebok kapittel 3 vers 6: «6 Da kvinnen så at treet var godt å ete av, at det var en lyst for øynene og et tre til begjær siden det kunne gi forstand, tok hun av frukten og åt. Hun gav også sin mann, som var hos henne, og han åt.». Dette førte til at menneskene ble skilt fra samværet med Gud (som en leser videre om i 1 Mosebok kapittel 3 versene 23-24.)

Det var slangen som hadde lokket Eva til å spise den forbudte frukt, og dette førte til fiendskap mellom menneske-ætten og slangen.
Dette leser vi i 1 Mosebok kapittel 3 vers 14: «14 Så sa Herren Gud til slangen: "Fordi du har gjort dette, skal du være forbannet framfor alt feet, og framfor hvert dyr på marken. På buken skal du krype, og støv skal du ete alle ditt livs dager. 15 Jeg setter fiendskap mellom deg og kvinnen, og mellom din sæd og hennes Sæd. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse Hans hæl.»
Slangen er den store dragen også kalt djevelen og Satan se Johannes’ åpenbaring kapittel 12 vers 9 og er løgnens far se Evangeliet etter Johannes kapittel 8 vers 44.
 

Første påskefeiring (som var en nattverd - kveldsmåltid, hovedmåltid) leser en om i i 2. Mosebok kapittel 12 versene 1-20 der det står i versene 7-10: «7 De skal ta noe av blodet og stryke det på de to dørkarmene og på dørbjelken i husene hvor de eter det. 8 Så skal de ete kjøttet samme natt. Stekt over ilden, med usyret brød og bitre urter skal de ete det. 9 Dere skal ikke ete det rått eller kokt i vann, men stekt over ilden, både hodet, føttene og innvollene. 10 Dere skal ikke la noe av det bli igjen til morgenen etter, og det som blir igjen av det til morgenen, skal dere brenne på ilden.»

Når det gjelder påskelammet som ble slaktet skal en legge merke til fire ting:

bullet 2. Mosebok kapittel 12 vers 7 «De skal ta noe av blodet og stryke det på de to dørkarmene og på dørbjelken i husene hvor de eter det.»
bullet 2. Mosebok kapittel 12 vers 8 «Så skal de ete kjøttet samme natt. Stekt over ilden, med usyret brød og bitre urter skal de ete det.»

bullet 2. Mosebok kapittel 12 vers 9 «Dere skal ikke ete det rått eller kokt i vann, men stekt over ilden, både hodet, føttene og innvollene.»
bullet

2 Mosebok kapittel 12 vers 46: «46 I ett og samme hus skal det etes. Du skal ikke ta noe av kjøttet med ut av huset, og ingen av beina på det skal dere bryte  

Disse fire tingene kan en sammenfatte i tre punkter:

  1. Lammets blod skulle strykes på dørkarmene og på dørbjelken
  2. Lammets kjøtt skulle spises
  3. Lammet skulle være helt «med hud og hår» (det skulle ikke tas ut av huset og dermed «deles opp» men restene etter det skulle brennes) og det skulle ikke brytes noe bein på det

Oppsummert og i den rekkefølgen jeg tar dem for meg:

bulletLammet skulle være helt og det skulle ikke brytes noe bein på det
bulletLammets kjøtt skulle spises som mat og gi dem næring styrke til vandringen som lå foran dem da vandret ut av Egypt (2 Mosebok kapittel 12 vers 51: «Det skjedde på den samme dagen, at Herren førte Israels barn ut av landet Egypt, hver hæravdeling for seg.».)
bulletLammets blod på dørkarmene og på dørbjelken skulle beskytte de som var innenfor 2 Mosebok kapittel 12 vers 13: «Blodet skal være til et tegn for dere på husene der dere er. Når Jeg ser blodet, skal Jeg gå forbi dere. Plagen skal ikke komme over dere og ødelegge dere når Jeg slår landet Egypt.».
De som var beskyttet av blodet ble frelst fra Guds dom
(2 Mosebok kapittel 12 vers 12).

 

Lammet skulle være helt og det skulle ikke brytes noe bein på det

Ut fra de etterfølgende skriftsteder må en kunne si at lammet som blir omtalt i påskefeiringen i Det Gamle Testamentet er et forbilde på Jesus:

bulletSalme 40 versene 8-9:
«8 Da sa Jeg*: “Se, Jeg kommer. I bokrullen er det skrevet om Meg. 9 Å gjøre Din vilje, Min Gud, er Min lyst, og Din lov er i Mitt indre.»

bullet Brevet til Hebreerne kapittel 10 vers 7:
«Da sa Jeg: Se, Jeg kommer - i bokrullen er det skrevet om Meg - for å gjøre Din vilje, Gud.»

bullet Evangeliet etter Johannes kapittel 1 vers 29 og vers 36:
«29 Dagen etter ser Johannes Jesus komme imot seg, og han sier: “Se! Guds Lam, som bærer bort verdens synd!»
«36 Og mens han ser på Jesus, som kom gående, sier han: “Se! Guds Lam!”»

bullet Paulus første brev til Korinterne kapittel 5 versene 7-8:
«7 Rens derfor ut den gamle surdeigen, så dere kan være en ny deig, siden dere i sannhet er usyret. For sannelig, vårt Påskelam er slaktet for oss; Kristus.* 8 La oss derfor holde høytid, ikke med gammel surdeig eller med surdeig av ondsinn og ondskap, men med renhets og sannhets usyrede brød.»

bullet Peters første brev kapittel 1 og versene 18-21:
«18 For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting som sølv eller gull dere ble frikjøpt fra det tomme livet dere arvet fra fedrene, 19 men med det dyrebare Kristi blod, som av et lam uten lyte og uten flekk. 20 Dette ble Han utsett til på forhånd, før verdens grunnleggelse, men Han ble først åpenbart i disse siste tider for deres skyld, 21 dere som ved Ham tror på Gud, som oppreiste Ham fra de døde og gav Ham herlighet, slik at deres tro og deres håp er rettet mot Gud.»

bullet Johannes’ åpenbaring kapittel 5 versene 8-10 og 12-13:
«8 Da Han hadde tatt bokrullen, falt de fire livsvesener og de tjuefire eldste ned foran Lammet. Hver av dem hadde en harpe og gullskåler fulle av røkelse, som er de helliges bønner. 9 Og de sang en ny sang og sa: “Du er verdig til å ta bokrullen og åpne seglene på den. For Du ble slaktet og har frikjøpt oss* til Gud med Ditt blod fra hver stamme og tungemål og folk og folkeslag, 10 og Du har gjort oss* til konger** og prester for vår Gud.»
«12 Og de sa med høy røst: “Verdig er Lammet som ble slaktet, til å få makt og rikdom og visdom og styrke og ære og pris og velsignelse!” 13 Og hver skapning som er i himmelen og på jorden og under jorden, og de som er i havet og alt det som er i dem, hørte jeg si: “Velsignelsen og æren og prisen og makten tilhører Ham som sitter på tronen, og Lammet i all evighet!”»

bullet Johannes’ åpenbaring kapittel 7 versene 9-10, 14 og 17:
«9 Deretter så jeg, og se, en stor skare som ingen kunne telle, av alle folkeslag, stammer, folk og tungemål, som stod foran tronen og foran Lammet, kledd i hvite kjortler, med palmegrener i hendene sine. 10 Og de ropte med høy røst og sa: “Frelsen tilhører vår Gud, Ham som sitter på tronen, og Lammet!”»
«14 Og jeg sa til ham: “Herre*, du vet det.” Så sa han til meg: “Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i Lammets blod.»
«17 For Lammet som er midt foran tronen, skal vokte dem og lede dem til levende vannkilder*. Og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne.”»

bullet Johannes’ åpenbaring kapittel 12 vers 11:
«11 Og de har seiret over ham i kraft av Lammets blod og i kraft av sitt vitnesbyrds ord, og de hadde ikke sitt liv kjært, like til døden.»

bullet Johannes’ åpenbaring kapittel 13 vers 8:
«8 Alle som bor på jorden, skal tilbe ham, de som ikke har navnene sine skrevet i Livets bok hos Lammet som ble slaktet fra verdens grunnleggelse.»

bullet  Johannes’ åpenbaring kapittel 21 vers 14:
«14 Og muren rundt Staden hadde tolv grunnsteiner*, og på dem stod navnene** på Lammets tolv apostler.»

det skulle ikke brytes noe bein på det

bulletSalme 34 vers 21:
«21 Han bevarer alle hans bein, ikke ett av dem skal bli brutt.»

bullet Evangeliet etter Johannes kapittel 19 vers 33-36:
«33 Men da de kom til Jesus og så at Han allerede var død, brøt de ikke beina Hans. 34 Men en av soldatene stakk Ham i siden med et spyd, og straks kom det ut blod og vann. 35 Han som har sett det, har vitnet om det, og hans vitnesbyrd er sant. Og han vet at han forteller sannheten, slik at dere kan tro. 36 For alt dette skjedde for at Skriften skulle bli oppfylt: Ikke ett av Hans bein skal bli brutt.»

 

Lammets kjøtt skulle spises som mat dermed gi dem næring styrke til vandringen

bullet Evangeliet etter Johannes kapittel 6 vers 44, 47-50 og versene 53-58:
«44 Ingen kan komme til Meg uten at Faderen, som har sendt Meg, drar ham. Og Jeg skal reise ham opp på den siste dag.»
«47 Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Den som tror på Meg,* har evig liv. 48 Jeg er livets brød. 49 Deres fedre åt manna i ørkenen, og de døde. 50 Dette er brødet som kommer ned fra himmelen, for at man skal ete av det og slippe å dø. 51 Jeg er det levende brød som kommer ned fra himmelen. Hvis noen eter av dette brødet, skal han leve evig. Og brødet som Jeg skal gi, er Mitt kjød, som Jeg vil gi for verdens liv.”»
«53 Da sa Jesus til dem: “Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Hvis dere ikke eter Menneskesønnens kjød og drikker Hans blod, har dere ikke liv i dere. 54 Den som eter Mitt kjød og drikker Mitt blod, har evig liv, og ham skal Jeg reise opp på den siste dag. 55 For Mitt kjød er i sannhet mat,* og Mitt blod er i sannhet drikke.** 56 Den som eter Mitt kjød og drikker Mitt blod, blir i Meg, og Jeg blir i ham. 57 På samme måte som den levende Fader utsendte Meg, og Jeg lever ved Faderen, slik skal også den som eter Meg, leve ved Meg. 58 Dette er brødet som kommer ned fra himmelen, ikke som mannaen deres fedre spiste og siden døde. Den som eter dette brødet, skal leve evig.»
Her sammenligner Jesus kjødet (legemet) sitt med mannaen som Israels folk fikk å spise i ørkenen (2 Mosebok kapittel 16 vers 14-30), og en ser tilsynelatende ikke noen sammenheng med påskelammet. Men når en ser en innholdet i denne teksten i lys av andre skriftsteder, samt de tre skriftstedene nedenfor, så peker Jesus også her frem mot Nattverden.

bullet Evangeliet etter Matteus kapittel 26 vers 26:
«26 Og mens de holdt måltid, tok Jesus brødet, velsignet*, brøt det og gav det til disiplene og sa: “Ta, et! Dette er Mitt legeme.” »
bullet Evangeliet etter Markus kapittel 14 vers 22:
«22 Mens de åt, tok Jesus et brød, velsignet, brøt det og gav dem og sa: “Ta, et,* dette er Mitt legeme.”»

bullet Evangeliet etter Lukas kapittel 22 vers 19:
«19 Han tok et brød, takket og brøt det, gav dem og sa: “Dette er Mitt legeme, som blir gitt for dere. Gjør dette til minne om Meg!”»

 

Lammets blod skulle beskytte

bullet Evangeliet etter Johannes kapittel 6 vers 44, 47-50, og versene 53-58:
«44 Ingen kan komme til Meg uten at Faderen, som har sendt Meg, drar ham. Og Jeg skal reise ham opp på den siste dag.»
«47 Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Den som tror på Meg,* har evig liv. 48 Jeg er livets brød. 49 Deres fedre åt manna i ørkenen, og de døde. 50 Dette er brødet som kommer ned fra himmelen, for at man skal ete av det og slippe å dø. 51 Jeg er det levende brød som kommer ned fra himmelen. Hvis noen eter av dette brødet, skal han leve evig. Og brødet som Jeg skal gi, er Mitt kjød, som Jeg vil gi for verdens liv.”»
«53 Da sa Jesus til dem: “Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Hvis dere ikke eter Menneskesønnens kjød og drikker Hans blod, har dere ikke liv i dere. 54 Den som eter Mitt kjød og drikker Mitt blod, har evig liv, og ham skal Jeg reise opp på den siste dag. 55 For Mitt kjød er i sannhet mat,* og Mitt blod er i sannhet drikke.** 56 Den som eter Mitt kjød og drikker Mitt blod, blir i Meg, og Jeg blir i ham. 57 På samme måte som den levende Fader utsendte Meg, og Jeg lever ved Faderen, slik skal også den som eter Meg, leve ved Meg. 58 Dette er brødet som kommer ned fra himmelen, ikke som mannaen deres fedre spiste og siden døde. Den som eter dette brødet, skal leve evig.”»
Her sammenligner trolig Jesus blodet sitt med vannet fra klippen som de fikk å drikke (2 Mosebok kapittel 17 vers 1-7). Men når en ser en innholdet i denne teksten i lys av andre skriftsteder, samt de tre skriftstedene nedenfor, så peker Jesus også her frem mot Nattverden.

bullet Evangeliet etter Matteus kapittel 26 vers 27:
«27 Så tok Han kalken*, takket og gav dem og sa: “Drikk alle av den! 28 For dette er Mitt blod, den nye pakts blod*, som utgytes for mange til syndenes forlatelse.»
bullet Evangeliet etter Markus kapittel 14 versene 23-24:
«23 Så tok Han kalken*, og da Han hadde takket, gav Han den til dem, og de drakk alle av den. 24 Og Han sa til dem: “Dette er Mitt blod, den nye* pakts blod, som blir utgytt for mange.»

bullet Evangeliet etter Lukas kapittel 22 vers 20:
«20 På samme måten tok Han også kalken* etter måltidet og sa: “Denne kalk er den nye pakt i Mitt blod, som utgytes for dere.»

 

Så kommer en til Nattverden

Slik er den nevnt i Paulus første brev til Korinterne kapittel 11 versene 23-34:
«Herrens nattverd»
«23 For jeg har mottatt fra Herren det jeg også har overgitt til dere: At Herren Jesus i den natt Han ble forrådt, tok et brød, 24 og da Han hadde takket, brøt Han det og sa: “Ta, et*! Dette er Mitt legeme som er brutt** for dere. Gjør dette til minne om Meg!” 25 På samme måte tok Han også kalken etter måltidet og sa: “Denne kalk er den nye pakt i Mitt blod. Gjør dette så ofte dere drikker den, til minne om Meg.” 26 For så ofte dere eter dette brød og drikker denne kalk, forkynner dere Herrens død, inntil Han kommer.»

Er det da slik at hver gang en spiser brød og drikker fra "kalken" - så "holder en Nattverd"?

Her kan vi se i Paulus første brev til Korinterne kapittel 11 versene 20-22:
«20 Når dere da kommer sammen på ett sted, er det ikke Herrens nattverd dere eter. 21 For når dere eter, tar hver enkelt sin egen mat før de andre. Og en er sulten, og en annen er drukken. 22 Har dere ikke hus hvor dere kan spise og drikke? Eller forakter dere Guds menighet og gjør skam på dem som ikke har noe? Hva skal jeg si til dere? Skal jeg rose dere for dette? Jeg roser dere ikke.»

Her går det klar frem at det å samles og holde måltid sammen ikke blir det samme som å "ete Herrens nattverd". Hva er det som er forskjellen?

La oss se litt på teksten i Evangeliet etter Lukas kapittel 5 og vers 5:
«Men Simon svarte med å si til ham: “Mester, vi har strevd hele natten og ikke fått noe. Men likevel, på Ditt ord vil jeg kaste ut garnet.»

Ut fra sammenhengen i skriftstedet ser en at fiskeren Simon (senere kalt Peter av Jesus) var sammen med andre fiskere og skylte garna sine etter en mislukket fiskenatt. De var altså fiskere av yrke. Jesus hadde lånt båten til Simon (Peter) for å tale til folket. Etterpå (i vers 4 i samme skriftsted) sier han til Simon (Peter) «“Legg ut på dypet og kast ut garnene til fangst!”». Da er det fiskeren Simon (Peter) svarer Jesus som nevnt ovenfor (i vers 5): på Ditt ord.

Skal det være «Herrens Nattverd» må en gjøre det på Jesu ord. Men det betyr ikke at alle som «eter Herrens Nattverd» får «del i Jesu legeme og blod».

La oss først se på Evangeliet etter Lukas kapittel 22 versene 19-22:
«19 Han tok et brød, takket og brøt det, gav dem og sa: “Dette er Mitt legeme, som blir gitt for dere. Gjør dette til minne om Meg!” 20 På samme måten tok Han også kalken* etter måltidet og sa: “Denne kalk er den nye pakt i Mitt blod, som utgytes for dere. 21 Men se, hans hånd som forråder Meg, er her sammen med Meg over bordet. 22 Og sannelig, Menneskesønnen går bort slik som det er blitt bestemt på forhånd, men ve det menneske som Han blir forrådt ved!”»

Jeg vet at mange, også lærde og forkynnere av Guds Ord, mener at Judas ikke var til stede da Jesus innstiftet Nattverden, og ikke spiste «Jesu legeme» og drakk «Jesu blod».
Men her sier Jesus selv (om Judas) i vers 21: «Men se, hans hånd som forråder Meg, er her sammen med Meg over bordet.».
La oss legge merke til hva Jesus sier (om Judas) i vers 22b: «men ve det menneske som Han blir forrådt ved!»  

La oss da også se på hva som står skrevet i Paulus første brev til Korinterne kapittel 11 versene 27-34:
«Ransak dere selv!»
«27 Derfor skal hver den som eter dette brød eller drikker denne Herrens kalk uverdig, være skyldig i Herrens legeme og blod.* 28 Men hvert menneske må prøve seg selv, og så kan han ete av brødet og drikke av kalken. 29 For den som eter og drikker uverdig*, eter og drikker dom over seg selv, fordi han ikke akter på Herrens** legeme. 30 Av den grunn er det mange svake og syke blant dere, og mange nok har sovnet inn. 31 For hadde vi dømt oss selv, ville vi ikke blitt dømt. 32 Men når vi blir dømt, tuktes vi av Herren, slik at vi ikke skal bli fordømt sammen med verden. 33 Derfor, mine brødre, skal dere vente på hverandre når dere kommer sammen for å ete. 34 Men om noen er sulten, skal han spise hjemme, så dere ikke kommer sammen til dom. Og det andre skal jeg ordne opp i når jeg kommer.»

Jesus sier (om Judas) «ve det menneske som Han blir forrådt ved!”» (Evangeliet etter Lukas kapittel 22 vers 22b).
Og Paulus skriver «Derfor skal hver den som eter dette brød eller drikker denne Herrens kalk uverdig, være skyldig i Herrens legeme og blod.» og i vers 29 «For den som eter og drikker uverdig*, eter og drikker dom over seg selv, fordi han ikke akter på Herrens** legeme.» (Paulus første brev til Korinterne kapittel 11 versene 27 og 29)
Det kan nesten se ut som at de som Paulus her nevner, «er like skyldige» som Judas!
Dette er noe å tenke på for de av oss som eventuelt «bare går til Nattverd av sedvane»!

Men så til «brødet» i Nattverden og «kalken» (eller vinen/drikken) i nattverden.

Hva mottar vi når «vi spiser brødet i Nattverden» og hva drikker vi når «vi drikker vinen i nattverden» (kalken)?

Noen sier at vi spiser vanlig brød og drikker vanlig vin som et symbol på Jesu legeme og Jesu blod, og som en «minnestund om Jesus», og på den måten «forkynner Herrens død, inntil Han kommer» ut fra det som står i Paulus første brev til Korinterne kapittel 11 versene 23-34.

La oss da se på Paulus første brev til Korinterne kapittel 10 og versene 16 og 17:
«16 Velsignelsens beger* som vi velsigner, er ikke det samfunn med Kristi blod? Brødet som vi bryter, er ikke det samfunn med Kristi legeme? 17 For vi er ett brød og ett legeme, selv om vi er mange. For vi har alle del i dette ene brødet.»

Paulus sier her at «Velsignelsens beger» (kalken/vinen) i Nattverden er samfunn med Kristi blod og at «brødet» i Nattverden er samfunn med Kristi legeme.

Når vi spiser Herrens Nattverd må da brødet være Jesu legeme og vinen være Jesu blod.
Dette er ikke noe vi kan forstå - like så lite som vi kan forstå at «Menneskesønnen» er sann Gud og sant menneske i samme person?)

Når så brødet er Jesu legeme og vinen er Jesu blod (samtidig som det like fullt er brød og vin), så mottar vi JESUS i Nattverden - enten til dom (som nevnt ovenfor i Paulus første brev til Korinterne kapittel 11 versene 27-34) eller til frelse og styrke på vår vandring i troen på Jesus mens vi er her på jord!

Når det gjelder å motta frelse ved å motta Jesu legeme og Jesu blod i Nattverden, så la oss se på noen skriftsteder:

 Hebreerbrevet kapittel 10 versene 19-25:
«19 Derfor, brødre, har vi frimodighet til å gå inn i helligdommen* ved Jesu blod. 20 Vi har en ny og levende vei som Han har innviet for oss gjennom forhenget, det vil si Hans kjød. 21 Og siden vi har en Yppersteprest* over Guds hus, 22 så la oss komme nær med et sannferdig hjerte i troens fulle visshet, etter at vi har fått våre hjerter overstenket og på den måten blitt renset fra en ond samvittighet, og også har fått våre legemer vasket med rent vann. 23 La oss uten å vakle holde fast ved bekjennelsen av vårt håp, for Han som gav løftet, er trofast. 24 Og la oss se til hverandre for å tilskynde til kjærlighet og gode gjerninger. 25 Og la oss ikke svikte vår egen forsamling, slik noen pleier å gjøre, men la oss formane hverandre, og det så mye mer som dere ser at Dagen nærmer seg.»

Evangeliet etter Johannes kapittel 6 vers 47-50:
«47 Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Den som tror på Meg,* har evig liv. 48 Jeg er livets brød. 49 Deres fedre åt manna i ørkenen, og de døde. 50 Dette er brødet som kommer ned fra himmelen, for at man skal ete av det og slippe å dø. 51 Jeg er det levende brød som kommer ned fra himmelen. Hvis noen eter av dette brødet, skal han leve evig. Og brødet som Jeg skal gi, er Mitt kjød, som Jeg vil gi for verdens liv.»

Evangeliet etter Johannes kapittel 6 vers 53-58:
«53 Da sa Jesus til dem: “Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Hvis dere ikke eter Menneskesønnens kjød og drikker Hans blod, har dere ikke liv i dere. 54 Den som eter Mitt kjød og drikker Mitt blod, har evig liv, og ham skal Jeg reise opp på den siste dag. 55 For Mitt kjød er i sannhet mat,* og Mitt blod er i sannhet drikke.** 56 Den som eter Mitt kjød og drikker Mitt blod, blir i Meg, og Jeg blir i ham. 57 På samme måte som den levende Fader utsendte Meg, og Jeg lever ved Faderen, slik skal også den som eter Meg, leve ved Meg. 58 Dette er brødet som kommer ned fra himmelen, ikke som mannaen deres fedre spiste og siden døde. Den som eter dette brødet, skal leve evig.»

Den som er frelst og lever i troen på vår Herre Jesus Kristus, og mottar «brødet» og «vinen» i Nattverden i troen på den Herre Jesus Kristus, mottar likefullt frelse i Nattverden. Vi trenger stadig å bli renset fra våre synder. Jesus er legeme og vi er lemmene.

Paulus’ brev til kolosserne kapittel 1 vers 18:
«18 Og Han er hodet for legemet, menigheten*, Han som er begynnelsen, Den førstefødte av de døde, for at Han skal ha overhøyhet** i alle ting.»

Paulus første brev til Korinterne kapittel 12 vers 12:
«For slik som legemet er ett og har mange lemmer, men alle de mange lemmene på det ene legemet er ett legeme, slik er det også med Kristus.»

Slik som blodet flyter rundt i lemmene på kroppen vår og gir «styrke» og «renselse» slik er det også for de kristne som lever i samfunn med den Herre Jesus Kristus, og i dette samfunnet er Nattverden en del av.

Og vi kan se hva som står i Evangeliet etter Johannes kapittel 15 versene 1-8 om at Jesus er vintreet og vi er grenene, så vil treets sevje kontinuerlig komme ut til grenene for å gi «kraft» og «renselse».
Nattverden blir et måltid for å få både styrke i kristenlivet og renselse fra syndene. Dette er noe som skjer kontinuerlig. Den dagen grenen blir kuttet av fra vintreet, vil grenen miste sin kraft, visne og dø!

«Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i Meg og Jeg i ham, bærer mye frukt. For uten Meg kan dere slett ikke gjøre noe.»
(Evangeliet etter Johannes kapittel 15 vers 5b).

horizontal rule

Send meg e-post ved å trykkje på namnet mitt:                                                                                   Sist endra: 26.11.2020


Joh 17:3 Og dette er det evige livet, at dei kjenner deg, den einaste sanne Gud, og han du sende, Jesus Kristus.