Åpenb 7:9-17

Startside Opp 1Mos 1:1-31 1Mos 2:8-25 1Mos 3:1-24 2Mos 12:1-20 2Mos 16:1-36 2Mos 17:1-7 4Mos 9:1-14 5Mos 7 1Sam 15 Salme 34 Salme 40 Jesaja 35:1-10 Nah 3 Matt 5:1-48 Matt 7:1-29 Matt 16:13-20 Matt 26:26-30 Mark 14:22-26 Luk 5:1-11 Luk 22:14-23 Joh 1:1-18 Joh 1:29-42 Joh 3 Joh 6:41-59 Joh 8:1-59 Joh 9:1-41 Joh 15:1-27 Joh 19:31-37 Apg 19 Rom 2 Rom 12:1-21 1Kor 5:1-8 1Kor 10:1-5 1Kor 10:14-22 1Kor 11:17-34 1Kor 12:12-31 2Kor 4:1-18 2Kor 5 Gal 5 Efes 2:1-22 Efes 5 Efes 6 Kol 1:1-29 Hebr 10:5-10 Hebr 10:19-25 Hebr 12:1-29 1Pet 1:1-25 1Pet 2:1-25 1Joh 1:1-10 1Joh 2:1-29 1Joh 5:1-21 Jud Åpenb 3:14-22 Åpenb 5:8-14 Åpenb 12:7-12 Åpenb 7:9-17 Åpenb 13:1-10 Åpenbaring 21

Johannes’ åpenbaring 7:9-17

«En skare fra den store trengsel»

9 Deretter så jeg, og se, en stor skare som ingen kunne telle, av alle folkeslag, stammer, folk og tungemål, som stod foran tronen og foran Lammet, kledd i hvite kjortler, med palmegrener i hendene sine.

10 Og de ropte med høy røst og sa: “Frelsen tilhører vår Gud, Ham som sitter på tronen, og Lammet!”

11 Alle englene stod rundt tronen og de eldste og de fire livsvesener, og de falt ned på sitt ansikt foran tronen og tilbad Gud

12 og sa: “Amen! Velsignelsen, herlig-heten og visdommen, takksigelsen og æren, kraften og styrken tilhører vår Gud i all evighet! Amen.”

13 Da tok en av de eldste til orde og sa til meg: “Hvem er disse som er iført hvite kjortler, og hvor er de kommet fra?”

14 Og jeg sa til ham: “Herre*, du vet det.” Så sa han til meg: “Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i Lammets blod.

15 Derfor er de framfor Guds trone og tjener Ham dag og natt i Hans tempel. Og Han som sitter på tronen skal reise Sin bolig* over dem.

16 De skal verken sulte eller tørste mer. Verken solen eller noen hete skal falle på dem mer.

17 For Lammet som er midt foran tronen, skal vokte dem og lede dem til levende vannkilder*. Og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne.”

horizontal rule

Send meg e-post ved å trykkje på namnet mitt:                                                                                   Sist endra: 19.10.2018


Joh 17:3 Og dette er det evige livet, at dei kjenner deg, den einaste sanne Gud, og han du sende, Jesus Kristus.