Hebrearbrevet 12:1-4

Startside Opp Jesus - Ordet Ny himmel og ny jord Nattverden Dåp Dåpssyn Rett dåp? Dåpen - splitting Lev verdig det hellige kall Magi - trolldom Jesus - morgonstjerna Jesus er Lyset Hebrearbrevet 12:1-4 Morgenkamp Skjønnhet Guds vev Guds vilje Kristen vandring Stå nær Herren Formaning til ydmykhet og tillit Salme 40 Bibelsitater

Norsk Bibel 1988 bokmål:

1 Så la oss derfor, da vi har en så stor sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kamp vi har foran oss,
2 med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. For å oppnå den glede som ventet ham, led han tålmodig korset, uten å akte vanæren, og har nå satt seg på høyre side av Guds trone.
3 Ja, gi akt på ham som utholdt en slik motstand fra syndere, for at dere ikke skal gå trett i deres sjeler og bli motløse.
4 Ennå har dere ikke gjort motstand like til blodet i deres kamp mot synden.

Norsk Bibel 1988 nynorsk:

1 Så lat oss difor, etter di vi har så stor ei sky av vitne ikring oss, leggja av alt som tyngjer, og synda som heng så fast ved oss, og renna med tolmod i den striden som ligg framfor oss,
2 med augo feste på Jesus, han som er opphavsmannen og fullendaren til trua. For å oppnå den gleda som venta han, leid han krossen med tolmod, utan å akta vanæra, og har no sett seg ved høgre sida av Guds trone.
3 Ja, tenk på han som heldt ut slik motseiing frå syndarar, så de ikkje skal verta trøytte i sjelene dykkar og verta motlause.
4 Enno har de ikkje gjort motstand like til blodet i dykkar kamp mot synda.

Bibelen 1978/1985 bokmål:

1 Da vi har så stor en sky av vitner omkring oss, så la oss legge bort alt som tynger, og synden som så lett henger seg på oss, og holde ut i det løp som er lagt opp for oss,
2 med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den glede han hadde i vente, tålte han korset uten å bry seg om vanæren, og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone.
3 Ja, tenk på ham som holdt ut en slik motstand fra syndere, så dere ikke blir trette og motløse.
4 I kampen mot synden har dere ennå ikke gjort slik motstand at det gjaldt livet.

Bibelen 1978/1985 nynorsk:

1 Når vi har så stor ei sky av vitne ikring oss, så lat oss leggja av alt som tyngjer, og synda som har så lett for å hanga ved oss, og med tolmod fullføra det laupet som er lagt framfor oss,
2 med augo feste på han som er trua sin opphavsmann og fullendar, Jesus. For å få den gleda som venta, tolte han krossen utan å bry seg om vanæra, og no har han sett seg på høgre sida av Guds kongsstol.
3 Ja, tenk på han som heldt ut ein slik motstand frå syndarar, så de ikkje skal trøytna og verta motlause.
4 I striden mot synda har de enno ikkje gjort slik motstand at det stod om livet.

Bibelen Guds Ord (databibelen):

1 Derfor skal også vi, siden vi er omgitt av en så stor sky av vitner, legge av enhver byrde og synden som så lett fanger oss, og løpe med utholdenhet i den kampen som er lagt foran oss,
2 mens vi ser på Jesus, troens opphavsmann og fullender. På grunn av den gleden som var lagt foran Ham, utholdt Han korset, aktet ikke på skammen og har nå satt seg ved høyre side av Guds trone.
3 For se på Ham som har holdt ut en slik motsigelse fra syndere, for at dere ikke skal bli trette og motløse i deres sjeler.
4 Dere har ennå ikke stått imot så det har ført til blodsutgytelse mens dere kjemper mot synden.

 

Det er spesielt vers 4 som eg sleit med i yngre år. Kampen mot synda. Tenkte at eg måtte kjempa mot synda i mitt liv inntil døden.

 

I Studiebibelen "DET NYE TESTAMENTET Bind IV" utgjeve av: Illustrert Bibelleksikon A/S, Oslo 1981 side 516 finn ein "ord for ord" omsetjinga (nummera i parentes er "glosenummeret" i bind V Gresk-norsk leksikon):

"Ennå ikke inntil blod (107) dere motsto (438) mot synden (235) kjempende (424)."


Kommentaren til vers 4 i bind IV:

”Bildet endres nå fra løperen til nevekjemperen. Den kristne kjemper mot synden. Hittil hadde det ikke flytt blod i denne kampen, men i det ligger her under at de har større prøvelser i vente. Hebreerne hadde hatt lidelse og kamp for troen (10:32-34), men de hadde ikke som sin «frelses høvding» gått i døden. Det er særlig vantroens synd som personifiseres som en veldig fiende man for enhver pris må kjempe mot. Hvis man i frykt for livet slår av på troen, blir man beseiret av denne fienden.”


I "Databibelen" er det noko som heiter Gullgruben og som er ein kommentar til heile Bibelen. Der finn ein til vers 4:

”I v. 4 nevner forfatteren en ny grunn til at leserne ikke skal miste motet. Lidelsene de har hatt hittil i kampen mot synden har foreløpig ikke vært så store at det har gått på livet løs. Det hadde jo vært tilfelle både for trosvitnene som er nevnt i kap. 11 og Jesus selv. Et sant og ekte kristenliv her på jorden vil alltid være fulgt av lidelser. Kjemper en oppriktig mot synden i sitt eget hjerte, vil en også ganske snart møte motstand fra verdens side. Foreløpig hadde det ikke vært særlig mange martyrer blant de jødekristne etter de første forfølgelsene under Saulus og Herodes Agrippa. Jakob, Herrens bror, var blitt drept (se Heb 13:7) ikke så lenge før dette brevet ble skrevet, men noen generell blodig forfølgelse hadde det ikke vært.”

Ut frå dette ser ein at meininga er den kamp ein kristen har mot synda som finst i verda (det er ikkje det same som at ein skal la synda råde i vårt eige liv - det talar Bibelen klart om andre stader - sjå mellom anna Romarbrevet 6).

Det kan koste ein kristen livet å vedkjenne seg Jesus Kristus som Herre. Det har opp gjennom åra vore fleire som har fått erfare dette.

Korleis framtida vert - er det ingen av oss som veit.
Men ein ting ser me klart ut frå BIBELEN:      Å følgje etter Jesus - å vere ein kristen - vil koste oss noko.
Det kan følgje spott og «skam» ved å vere ein kristen, og det vil få økonomiske følgjer.

 

Forfølginga i vår «moderne» og tid med «penge-jag» vil nok merkast mest på økonomiske og sosiale områda.

Å «gå på akkord» med samvitet vårt på desse områda «litt etter litt» kan bli vår åndelege død!!

Vil me ta kostnaden ved å følgje etter Jesus ?

Eller blir det ein «hobby» me har -  til dess den kostar oss for mykje ?

horizontal rule

  Send meg e-post ved å trykkje på namnet mitt:                                                                                 Sist endra: 16.10.2018