Kol 1:1-29

Startside Opp 1Mos 1:1-31 1Mos 2:8-25 1Mos 3:1-24 2Mos 12:1-20 2Mos 16:1-36 2Mos 17:1-7 4Mos 9:1-14 5Mos 7 1Sam 15 Salme 34 Salme 40 Jesaja 35:1-10 Nah 3 Matt 5:1-48 Matt 7:1-29 Matt 16:13-20 Matt 26:26-30 Mark 14:22-26 Luk 5:1-11 Luk 22:14-23 Joh 1:1-18 Joh 1:29-42 Joh 3 Joh 6:41-59 Joh 8:1-59 Joh 9:1-41 Joh 15:1-27 Joh 19:31-37 Apg 19 Rom 2 Rom 12:1-21 1Kor 5:1-8 1Kor 10:1-5 1Kor 10:14-22 1Kor 11:17-34 1Kor 12:12-31 2Kor 4:1-18 2Kor 5 Gal 5 Efes 2:1-22 Efes 5 Efes 6 Kol 1:1-29 Hebr 10:5-10 Hebr 10:19-25 Hebr 12:1-29 1Pet 1:1-25 1Pet 2:1-25 1Joh 1:1-10 1Joh 2:1-29 1Joh 5:1-21 Jud Åpenb 3:14-22 Åpenb 5:8-14 Åpenb 12:7-12 Åpenb 7:9-17 Åpenb 13:1-10 Åpenbaring 21

Paulus’ brev til kolosserne 1:1-29

(Bibelen Guds Ord)

Kol 1:1-29
Paulus, Jesu Kristi apostel ved Guds vilje, og vår bror Timoteus,

til de hellige og troende* brødre i Kristus, som er i Kolossæ: Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus.

Vi takker Gud og vår Herre Jesu Kristi Far, og ber alltid for dere,

etter at vi hørte om deres tro på Kristus Jesus og deres kjærlighet til alle de hellige,

på grunn av det håpet som er gjort ferdig for dere i himmelen, det som dere før har hørt om i sannhetens ord fra evangeliet,

som er kommet til dere, slik det er i hele verden, og som bærer frukt, som det også har gjort hos dere fra den dagen dere hørte det og kom til erkjennelse av Guds nåde i sannhet.

Slik dere også har lært det av Epafras, vår kjære medtjener, som er en trofast Kristi tjener på deres vegne,

han som også fortalte oss om deres kjærlighet i Ånden.

«9 Av denne grunn, fra den dagen vi hørte om dette, har vi ikke holdt opp med å be for dere, og vi ber om at dere må bli fylt med kunnskap om Hans vilje i all visdom og åndelig forstand,

10 at dere kan vandre verdig for Herren og fullt ut være til behag for Ham, ved at dere bærer frukt i all god gjerning og vokser i erkjennelse av Gud,

11 så dere blir styrket med all kraft etter Hans herlighets makt, til all tålmodighet og langmodighet med glede,

12 så dere takker Faderen som har gjort oss i stand til å få del i de helliges arv i lyset.

13 Han er Den som har fridd oss ut av mørkets makt og satt oss over i Sin elskede Sønns rike.

14 I Ham har vi forløsningen ved Hans blod, syndenes forlatelse*.

15 Han er bildet av den usynlige Gud*, Den førstefødte framfor hele skapningen.

16 For i Ham ble alle ting skapt, de som er i himlene, og som er på jorden, både synlige og usynlige, enten det er troner eller herredømmer, myndigheter* eller makter. Alle ting ble skapt ved Ham og for Ham.

17 Og Han er før alle ting, og i Ham består alle ting.

18 Og Han er hodet for legemet, menigheten, Han som er begynnelsen, Den førstefødte av de døde, for at Han skal ha overhøyhet i alle ting.»

19 For det var etter Faderens velbehag at hele fylden skulle bo i Ham,
20 
og – ved Ham – forlike alle ting med Seg Selv, ved at Han gjorde fred ved blodet på Hans kors, enten det er de ting som er på jorden eller de ting som er i himlene.
21 
Og dere som før var fremmede* og fiender av sinnelag, i de onde gjerninger, dere har Han nå forlikt
22 
i Sitt kjøds legeme ved døden, for å framstille dere hellige og ulastelige og uklanderlige framfor Seg Selv,
23 
hvis dere bare blir stående i troen, grunnfestet og faste, og ikke blir ført bort fra håpet i evangeliet, det som dere har hørt, det som ble forkynt for hver skapning under himmelen, og som jeg, Paulus, ble tjener for.
24 
Som en slik gleder jeg meg nå i mine lidelser for dere og oppfyller i mitt kjød det som mangler i Kristi trengsler, for Hans legemes skyld, som er menigheten.
25 
For den ble jeg en tjener etter den Guds forvaltning som ble gitt meg for dere, å oppfylle* Guds ord,
26 
hemmeligheten som i tidligere tider og for tidligere slekter har vært skjult, men som nå er blitt åpenbart for Hans hellige.
27 For dem ville Gud gjøre kjent hvilken rikdom av herlighet det er i denne hemmeligheten blant hedningene, det* er Kristus i dere, håpet om herligheten. 28 Ham forkynner vi, og vi formaner hvert menneske og lærer hvert menneske i* all visdom, for at vi kan framstille hvert menneske fullkomment i Kristus Jesus.
29 
Mot dette arbeider også jeg, og jeg kjemper ved Hans kraft som virker kraftig i meg.

 

 

horizontal rule

Send meg e-post ved å trykkje på namnet mitt:                                                                                   Sist endra: 19.10.2018


Joh 17:3 Og dette er det evige livet, at dei kjenner deg, den einaste sanne Gud, og han du sende, Jesus Kristus.