Startside Opp Jesus - Ordet Ny himmel og ny jord Nattverden Dåp Dåpssyn Rett dåp? Dåpen - splitting Lev verdig det hellige kall Magi - trolldom Jesus - morgonstjerna Jesus er Lyset Hebrearbrevet 12:1-4 Morgenkamp Skjønnhet Guds vev Guds vilje Kristen vandring Stå nær Herren Formaning til ydmykhet og tillit Salme 40 Bibelsitater

 

Jesus er lyset som skinner i våre hjerter

(Bibelsitatene er hentet fra NOB 2011)

1Mos 1:2
Jorden var øde og tom, mørke lå over dypet, og Guds ånd svevde over vannet.

Joh 8:12
Igjen talte Jesus til folket og sa: «Jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.»

Joh 9:5
Så lenge jeg er i verden, er jeg verdens lys.»

2Kor 4:4
For denne verdens gud har blindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset som stråler fram fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde.

Slik mørkret lå over dypet da Gud skapte himmel og jord, slik lå mørkret over hjertet før Den Hellige Ånd fikk åpenbare evangeliet om Jesus Kristus som vår frelser fra våre synder. Den som har tatt imot Jesus, har tatt imot Lyset - og da vil Lyset skinne i hjertet.

2Kor 4:6
For Gud, som sa: «Lys skal stråle fram fra mørket», han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt skal lyse fram.

Matt 5:16
Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen!

Lyset - JESUS - som bor i våre hjerter, skal skinne ut fra oss - gjennom våre holdninger, "tanker ord og gjerninger" - hele vårt liv.

**********************************************************************

 

Gud skilte lyset fra mørkret

 

Og Gud skilte lyset fra mørkret

Gud har fridd oss ut av mørkets makt og ført oss over i sin elskede Sønns rike

 Gud har kalt dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys.

Vi lever i verden, men er ikke av verden.

Det er ett skille som MÅ være der.

Mørkret og Lys går ikke sammen.

Der det ikke er lys, vil det være mørkt.

MEN i Lyset er det ikke mørkre.

 

I dag er det helst motsatt.

En vil ikke ha noe skille.

 

I dag vil en "bygge bro" mellom de kristne og verden, noe som er umulig.

Vi lever I verden og skal selvsagt leve i fred med alle, så langt vi kan.

Vi skal ikke ta hevn for hevnen hører Herren til.

La oss gjøre godt mot andre.


Hebr 12:14
Streb etter fred med alle, og etter helliggjørelse, for uten den skal ingen se Herren.
Matt 7:13-14
13 Gå inn gjennom den trange porten! For vid er porten og bred er veien som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den.
14 
Men trang er den porten og smal er den veien som fører til livet, og få er de som finner den.

************************************************************

 

Lundes Bibelleksikon om: Helliggjørelse

- er Guds handling med sine, 2Mos 31:13. Esek 37:28. 1Kor 6:11 (helliget). Både hellige og helliggjøre kan ha forskjellige betydninger i Bibelen. I GT betyr det oftest å utskille noe fra vanlig bruk og innvie det til tjeneste for Gud. Hele Guds verk for å frelse et menneske, kan kalles helliggjørelse (inkludert Åndens kall til omvendelse, rettferdiggjørelsen og den kristne vekst, 2Tess 2:13. 1Pet 1:2. Heb 2:11. Ordet brukes oftest om Åndens gjerning i den troende etter omvendelsen, 1Kor 1:30. Rom 6:19. 1Tim 2:15. En troende er allerede hellig, helliggjørelsen vil altså si at denne Gud-skapte helligheten skal få utvikle seg. Det er Ånden som virker dette, men ikke uten den troendes medvirken - f.eks. ved å døde det gamle mennesket (formaningene, Rom 8:13). Denne veksten i kristenlivet er nødvendig, 2Kor 7:1. Heb 12:14. Veksten er i nåde og kjennskap til vår Herre og Frelser Jesus Kristus, 2Pet 3:18. 1Kor 3:16. 6:19 (Kristus bor ved troen i våre hjerter, som er templer for Ånden). Helliggjørelsen innebærer ikke noen spesiell hellighetsopplevelse, åndsfyldeopplevelse eller lignende som skal føre fram til personlig syndfrihet.

 

Lundes Bibelleksikon

Redaktører: Svein Granerud, Asbjørn Kvalbein, Egil Sjaastad.

Redaksjonssekretær: Tobias Salmelid.

Copyright (c) 1996 Lunde Forlag og Bokhandel A/S, Oslo.

Kart: Jan Olav Lohne.

(Illustrasjoner og kart er ikke gjengitt i Norsk Data-Bibel.)

ISBN 82-520-4424-7

horizontal rule

Send meg e-post ved å trykkje på namnet mitt:                                                                                   Sist endra: 26.11.2020


Joh 17:3 Og dette er det evige livet, at dei kjenner deg, den einaste sanne Gud, og han du sende, Jesus Kristus.