1Pet 1:1-25

Startside Opp 1Mos 1:1-31 1Mos 2:8-25 1Mos 3:1-24 2Mos 12:1-20 2Mos 16:1-36 2Mos 17:1-7 4Mos 9:1-14 5Mos 7 1Sam 15 Salme 34 Salme 40 Jesaja 35:1-10 Nah 3 Matt 5:1-48 Matt 7:1-29 Matt 16:13-20 Matt 26:26-30 Mark 14:22-26 Luk 5:1-11 Luk 22:14-23 Joh 1:1-18 Joh 1:29-42 Joh 3 Joh 6:41-59 Joh 8:1-59 Joh 9:1-41 Joh 15:1-27 Joh 19:31-37 Apg 19 Rom 2 Rom 12:1-21 1Kor 5:1-8 1Kor 10:1-5 1Kor 10:14-22 1Kor 11:17-34 1Kor 12:12-31 2Kor 4:1-18 2Kor 5 Gal 5 Efes 2:1-22 Efes 5 Efes 6 Kol 1:1-29 Hebr 10:5-10 Hebr 10:19-25 Hebr 12:1-29 1Pet 1:1-25 1Pet 2:1-25 1Joh 1:1-10 1Joh 2:1-29 1Joh 5:1-21 Jud Åpenb 3:14-22 Åpenb 5:8-14 Åpenb 12:7-12 Åpenb 7:9-17 Åpenb 13:1-10 Åpenbaring 21

Peters første brev 1:1-25

(Bibelen Guds Ord)

Peter, Jesu Kristi apostel, til de utvalgte som er utlendinger og spredt omkring i Pontos, Galatia, Kappadokia, Asia og Bitynia,
de som er utvalgt etter Gud Faders forutviten, i Åndens helliggjørelse, til lydighet og renselse med Jesu Kristi blod: Nåde være med dere og fred i rikelig mål!
Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Far, Han som etter sin rike miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde,
til en arv som er uforgjengelig, uten flekker og uvisnelig, som er oppbevart i himmelen for dere,
dere som ved Guds kraft blir bevart ved troen, til den frelse som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid.
Over dette jubler dere, selv om dere nå, en liten stund, om så skal være, opplever sorg ved mange forskjellige prøvelser,
for at den prøvede ekthet i deres tro – som er mye mer dyrebar enn gull som forgår, selv om det lutres ved ild – må bli funnet til lov, pris og ære ved Jesu Kristi åpenbarelse.
Selv om dere ikke har sett Ham, elsker dere Ham. Selv om dere nå ikke ser Ham, tror dere likevel på Ham. Dere fryder dere med en usigelig glede full av herlighet,
når dere vinner fram til målet for deres tro, sjelenes frelse.
10 
Om denne frelsen har profetene grundig undersøkt og gransket, de som profeterte om den nåde som skulle komme til dere,
11 
idet de gransket etter hvilken eller hva slags tid Kristi Ånd, som var i dem, viste til da Han på forhånd vitnet om Kristi lidelser og herlighetene som skulle følge deretter.
12 
Det ble åpenbart for dem at det ikke var seg selv, men oss* de tjente med dette** som nå er blitt kunngjort for dere ved dem som har forkynt dere evangeliet ved Den Hellige Ånd, Han som ble sendt fra himmelen – alt dette som engler gjerne ønsker å se inn i.

13 Bind derfor opp om deres sinns hofter, vær edrue og sett deres håp fullt og helt til den nåde som skal bli gitt dere ved Jesu Kristi åpenbarelse.

14 Som lydige barn skal dere ikke innrette dere etter de tidligere lystene, som dere før, i deres uvitenhet, levde i.

15 Men slik Han som kalte dere er hellig, skal også dere være hellige i all deres ferd,

16 for det er skrevet: Dere skal være hellige, for Jeg er hellig.

17 Og når dere påkaller Faderen, Han som uten å gjøre forskjell dømmer etter enhvers gjerning, så ferdes med frykt* all den tid dere er utlendinger her.

18 For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting som sølv eller gull dere ble frikjøpt fra det tomme livet dere arvet fra fedrene,

19 men med det dyrebare Kristi blod, som av et lam uten lyte og uten flekk.

20 Dette ble Han utsett til på forhånd, før verdens grunnleggelse, men Han ble først åpenbart i disse siste tider for deres skyld,

21 dere som ved Ham tror på Gud, som oppreiste Ham fra de døde og gav Ham herlighet, slik at deres tro og deres håp er rettet mot Gud.

22 Ettersom dere i lydighet mot sannheten ved Ånden har renset deres sjeler til oppriktig broderkjærlighet, så elsk hverandre inderlig av et rent hjerte,
23 
dere som er gjenfødt, ikke av forgjengelig sæd, men uforgjengelig, ved Guds ord som lever og blir til evig tid.
24 
For: Alt kjød er som gress, og all menneskeherlighet som blomsten på gresset. Gresset visner, og dets blomst faller av.
25 
Men Herrens ord varer til evig tid. Og dette er det ord som ble forkynt for dere ved evangeliet.

 

horizontal rule

Send meg e-post ved å trykkje på namnet mitt:                                                                                   Sist endra: 19.10.2018


Joh 17:3 Og dette er det evige livet, at dei kjenner deg, den einaste sanne Gud, og han du sende, Jesus Kristus.