Rett dåp?

Startside Opp Jesus - Ordet Ny himmel og ny jord Nattverden Dåp Dåpssyn Rett dåp? Dåpen - splitting Lev verdig det hellige kall Magi - trolldom Jesus - morgonstjerna Jesus er Lyset Hebrearbrevet 12:1-4 Morgenkamp Skjønnhet Guds vev Guds vilje Kristen vandring Stå nær Herren Formaning til ydmykhet og tillit Salme 40 Bibelsitater

Hva er rett kristen dåp? (denne siden blir trollig aldri ferdig :-)

Dette spørsmålet er noe som opptar mange som vil være «rett-troende» og «Bibeltro». En ser da på hva Bibelen sier om dåpen, og på hvordan dåpen ble praktisert i den første kristne tid.

Martin Luther (født 10. november 1483 og død 18. februar 1546) har sikkert «sagt mye rart» og hatt mange «feilaktige syn på mangt og mye».

MEN vi må takke GUD for den nåde han har vist oss i Europa, ved at GUD brukte Martin Luther i sin tjeneste til å gjøre Bibelen tilgjengelig for folk flest.

Og i STORE NORSKE LEKSIKON finner en på denne siden: http://snl.no/lutherske_kirke:

horizontal rule

"Lutherske kirke, evangelisk-lutherske kirke, navn på den kirke som har fått sitt preg av M. Luthers reformasjon. Det er den eneste større kirke som selv kaller seg etter en reformatorpersonlighet. Den er fordelt på en rekke innbyrdes organisatorisk uavhengige kirker, hovedsakelig i Tyskland, Skandinavia og USA. I tillegg kommer misjonskirker i andre verdensdeler (viktigste er India, Indonesia, Madagaskar og Tanzania). Det finnes om lag 66 mill. lutheranere (2005) og de fleste er medlem av kirker som er tilsluttet Det lutherske verdensforbund.

Lære

Lutherdommens bærende prinsipper er Skriften som eneste autoritet for tro og lære (dens «formalprinsipp») og læren om rettferdiggjørelsen ved tro alene (dens «materialprinsipp»). Den inntar i mange henseender en midtstilling blant kristenhetens kirkesamfunn. Den atskiller seg fra den ortodokse og den romersk-katolske kirke ved å sette Skriften over tradisjonen, ved å hevde det alminnelige prestedømme og derfor avvise hierarkiets midler-rolle, ved å avvise messeofferet og ved å hevde et annet syn på sakramentene. Den atskiller seg fra den reformerte kirke ved sin sakramentalistiske oppfatning av dåp og nattverd, ved sin konservatisme i kirkeforfatningsspørsmål og gudstjenesteformer og en noe annerledes orientert fromhetstype. På 1600-tallet ble særlig forskjellene i sakramentlæren, kristologien og læren om utvelgelsen (forutbestemmelsen) betont; til andre tider har det dyptgående fellesskapet vært sterkere fokusert enn forskjellene.

De lutherske kirker ble tidlig statskirker, idet landsherren tok reformasjonsverket i sin hånd både i Tyskland og i Norden. Lutherske frikirker oppstod først i land der lutheranerne var i sterk minoritet. Statskirkeforfatningen finnes nå bare i de nordiske land med unntak av Sverige, hvor statskirkeordningen opphørte 1. januar 2000. Den lutherske kirke legger stor vekt på sine bekjennelsesskrifter, som dog ikke er helt de samme i alle kirkene. I Danmark og Norge gjelder de oldkirkelige symboler, Luthers lille katekisme og den augsburgske konfesjon som bekjennelsesskrifter. Den svenske og den finske kirken har i tillegg Konkordieformelen."