Startside Opp 1Mos 1:1-31 1Mos 2:8-25 1Mos 3:1-24 2Mos 12:1-20 2Mos 16:1-36 2Mos 17:1-7 4Mos 9:1-14 5Mos 7 1Sam 15 Salme 34 Salme 40 Jesaja 35:1-10 Nah 3 Matt 5:1-48 Matt 7:1-29 Matt 16:13-20 Matt 26:26-30 Mark 14:22-26 Luk 5:1-11 Luk 22:14-23 Joh 1:1-18 Joh 1:29-42 Joh 3 Joh 6:41-59 Joh 8:1-59 Joh 9:1-41 Joh 15:1-27 Joh 19:31-37 Apg 19 Rom 2 Rom 12:1-21 1Kor 5:1-8 1Kor 10:1-5 1Kor 10:14-22 1Kor 11:17-34 1Kor 12:12-31 2Kor 4:1-18 2Kor 5 Gal 5 Efes 2:1-22 Efes 5 Efes 6 Kol 1:1-29 Hebr 10:5-10 Hebr 10:19-25 Hebr 12:1-29 1Pet 1:1-25 1Pet 2:1-25 1Joh 1:1-10 1Joh 2:1-29 1Joh 5:1-21 Jud Åpenb 3:14-22 Åpenb 5:8-14 Åpenb 12:7-12 Åpenb 7:9-17 Åpenb 13:1-10 Åpenbaring 21

Paulus andre brev til Korinterne kapittel 4

2Kor 4:1-18

Derfor mister vi ikke motet. For Gud har i sin barmhjertighet gitt oss denne tjenesten.
Vi tar avstand fra alt som er skammelig og ikke tåler lyset, vi bruker ikke knep og forfalsker ikke Guds ord. Åpent legger vi sannheten fram, og for Guds ansikt stiller vi oss selv fram så alle mennesker kan dømme oss etter sin egen samvittighet.
Er vårt evangelium skjult, så er det skjult for dem som går fortapt.
For denne verdens gud har blindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset som stråler fram fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde.
Vi forkynner ikke oss selv, men Jesus Kristus som Herre og oss som tjenere for dere – for Jesu skyld.
6 
For Gud, som sa: «Lys skal stråle fram fra mørket», han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt skal lyse fram.
7 
Men vi har denne skatten i leirkrukker, for at den veldige kraften skal være fra Gud og ikke fra oss selv.
Vi er alltid presset, men ikke knekket, vi er rådville, men ikke rådløse,
forfulgt, men ikke forlatt, slått ned, men ikke slått i hjel.
10 
Vi bærer alltid Jesu død med oss i vår egen kropp, for at også Jesu liv skal bli synlig i den.
11 
For ennå mens vi lever, blir vi stadig overgitt til døden for Jesu skyld, for at også Jesu liv skal bli synlig i vår dødelige kropp.
12 
Slik er døden virksom i oss, men livet i dere.
13 
Vi har den samme troens Ånd som det står skrevet om: Jeg trodde, derfor talte jeg. Også vi tror, og derfor taler vi.
14 
For vi vet at han som reiste opp Herren Jesus, han skal også reise oss opp sammen med ham og føre oss fram sammen med dere.
15 
Men alt skjer for deres skyld, for at nåden skal bli stor og få takken til å stige fra så mange flere – til Guds ære.
16 
Derfor mister vi ikke motet, for selv om vårt ytre menneske går til grunne, blir vårt indre menneske fornyet dag for dag.
17 
De trengslene vi nå må bære, er lette, og de skaper for oss en evig rikdom av herlighet som veier uendelig mye mer.
18 
Vi har ikke det synlige for øye, men det usynlige. For det synlige tar slutt, det usynlige er evig.

 

horizontal rule

Send meg e-post ved å trykkje på namnet mitt:                                                                                   Sist endra: 19.10.2018


Joh 17:3  Og dette er det evige livet, at dei kjenner deg, den einaste sanne Gud, og han du sende, Jesus Kristus.